Vyhlásenie Výboru SSMP – Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV
k situácii na Ukrajine

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV dôrazne odsudzuje napadnutie a pokračujúcu agresiu voči Ukrajine zo strany Ruskej federácie, ktorá svojimi ozbrojenými aktivitami porušila medzinárodno-právne záväzky, a preto v plnej miere nesie medzinárodnoprávnu zodpovednosť za svoje konanie.

Ako členský štát Organizácie Spojených národov Ruská federácia vyjadrila v preambule Charty OSN okrem iného odhodlanie „prijať zásady a zaviesť metódy zaručujúce, že ozbrojené sily sa budú používať len v spoločnom záujme“. Jednostranný postup Ruskej federácie na Ukrajine je v rozpore s týmto odhodlaním. Rovnako je v rozpore s cieľmi a zásadami Charty OSN, najmä so zásadou zvrchovanej rovnosti členských štátov, ako aj zásadou, že všetci členovia OSN sa „vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, ako aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi OSN.“

Ruská federácia pred nelegálnym použitím sily nevyužila všetky dostupné prostriedky riešenia medzinárodných sporov v súlade s kapitolou VI Charty OSN, najmä diplomatické rokovania, vyšetrovacie alebo zmierovacie konanie, arbitráž, súdne konanie či iné vhodné prostriedky. Kogentné normy medzinárodného práva umožňujú uchýliť sa k použitiu ozbrojenej sily len v prípade individuálnej a kolektívnej sebaobrany, čo je inherentným právom každého štátu. Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV nemôže vzniknutú situáciu posudzovať ako výkon práva na sebaobranu zo strany Ruskej federácie, ale ako akt útočnej vojny, ktorý je už od roku 1928 prijatím tzv. Briand-Kellogovho paktu na pôde Spoločnosti národov medzinárodným právom zakázaný.

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV rovnako so znepokojením sleduje porušovanie noriem medzinárodného humanitárneho práva v prebiehajúcom konflikte zo strany Ruskej federácie. K týmto porušeniam dochádza pri použití zbraňových systémov, ktoré nemajú rozlišujúci účinok, a v mestskom prostredí spôsobujú výrazné straty na životoch civilných osôb a civilnej infraštruktúre. Porušovanie noriem medzinárodného humanitárneho práva nezakladá len medzinárodnoprávnu zodpovednosť štátu, ale aj individuálnu trestnú zodpovednosť jednotlivcov, ktorí konajú v postavení štátnych orgánov. Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV podotýka, že vojnové zločiny sú stíhateľné nielen na vnútroštátnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, počnúc fungovaním Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu, pôsobením ad hoc medzinárodných trestných tribunálov pre bývalú Juhosláviu a Rwandu, až po Medzinárodný trestný súd v Haagu.

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV, ktorá združuje teoretikov a praktikov medzinárodného práva v Slovenskej republike, vyzýva na okamžité ukončenie použitia ozbrojenej sily Ruskou federáciou voči Ukrajine a vyslovuje nádej, že sa vzniknutý konflikt podarí čo najskôr urovnať mierovou cestou a zastaviť tak hrubé porušovanie medzinárodného práva, ktoré medzi civilizovanými štátmi v 21.storočí nemá miesto a spôsobuje nepredstaviteľné utrpenie najmä civilného obyvateľstva Ukrajiny.

V Bratislave 2.3.2022
Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV

KONTAKTNÝ FORMULÁR

12 + 6 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH