ŠTÚDIE 
A MATERIÁLY
SSMP

ŠTÚDIE 
A MATERIÁLY
SSMP

Predstavujeme vám prehľad publikácií Modré zošity – edícia Štúdie a materiály 2002 – 2005
Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo
pri Slovenskej akadémii vied (SSMP),
ktoré pojednávajú o medzinárodnom práve a európskom práve.

Andová, K.

Základné
princípy komunitárneho
práva

Štúdie a materiály, Zošit I., Bratislava máj 2002

Štefánek, D.

Medzinárodnoprávna
zodpovednosť
štátov

Štúdie a materiály, Zošit II., Bratislava, júl 2002

Moravčíková, A.

Úprava elektronického obchodu vo svetle medzinárodných dokumentov

Štúdie a materiály, Zošit III., Bratislava september 2002

Kollár, M.

Slovenská
zmluvná
prax

Štúdie a materiály, Zošit IV., Bratislava október 2002

Príspevky z konferencie

Ľudské práva
na prahu
21. Storočia

Príspevky z konferencie ku Dňu ľudských práv, Štúdie a materiály, Zošit V., Bratislava december 2002

Magurová, Z.

Aplikácia rovností príležitostí z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych aspektov

Štúdie a materiály, Zošit VI., Bratislava apríl 2003

Bapuly, B.

Uplatňovanie
Európskeho
práva

Štúdie a materiály, Zošit VII., Bratislava apríl 2003

Šebesta. M.

Kodifikácia kozmického práva v OSN (Pravidlá využívania kozmického priestoru)

Štúdie a materiály, Zošit VIII., Bratislava máj 2003

Šmid, M.

Svätá stolica ako osobitný subjekt medzinárodného práva
Zmluvné vzťahy so štátmi

Štúdie a materiály, Zošit IX., Bratislava jún 2003

Kandráčová, C. (ed.)

Rok 2003 Vyhlásený Organizáciou Spojených Národov za Medzinárodný rok vody

Príspevky z konferencie
Štúdie a materiály, Zošit X., Bratislava jún 2003

Strážnická, V.

Súdnictvo
v Európskej
únii

Štúdie a materiály, Zošit XI., Bratislava júl 2003

Dobišová, A.

Arbitrážne právo UNCITRALu a aplikácia európskeho práva v rozhodcovskom konaní

Štúdie a materiály, Zošit XII., Bratislava september 2003

Klučka, J.

Medzinárodné právo verejné – Výberová bibliografia zo slovenských a českých periodík za roky 1991-2000

Štúdie a materiály, Zošit XIII., Bratislava november 2003

Poláčková, Z.

Inštitucionalizácia
menšinových práv
po I. svetovej vojne
a Spoločnosť národov

Štúdie a materiály, Zošit XIV., Bratislava december 2003

Moravčíková, A.

Vývoj v oblasti
ochrany hospodárskej
súťaže s aspektom
prístupu do EÚ

Štúdie a materiály, Zošit XV., Bratislava marec 2004

Urbančok, M.

Krízové ústavné orgány Slovenskej republiky a ich úloha
v čase ohrozenia bezpečnosti štátu (komparatívna štúdia)

Štúdie a materiály, Zošit XVI., Bratislava apríl 2004

Mráz, S.

Vybrané otázky
medzinárodného
humanitárneho práva

Štúdie a materiály, Zošit XVII., Bratislava máj 2004

Strážnická, V.

Hlavné
orgány
Európskej Únie

Štúdie a materiály, Zošit XVIII., Bratislava január 2004

Urban, P.

Účasť Európskeho parlamentu
v procese prijímania
legislatívy EÚ

Štúdie a materiály, Zošit XIX., Bratislava júl 2004

Žilinský, M.

Zjednodušenie uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v EÚ

Štúdie a materiály, Zošit XXI., Bratislava september 2005

KONTAKTNÝ FORMULÁR

15 + 7 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH