ČESTNÍ
PREDSEDOVIA
SSMP

ČESTNÍ
PREDSEDOVIA
SSMP

Čestní predsedovia SSMP, spolu s ostatnými významnými členmi Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV, tvoria uznávaný tím odborníkov, ktorí podporujú a rozvíjajú medzinárodné právo na Slovensku. Ich prítomnosť vo funkcii čestných predsedov SSMP reflektuje ich výnimočný prínos a podporu medzinárodného práva v našej krajine.

SSMP a jej čestní predsedovia:

klucka

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. bol sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky od 21. januára 1993 do 30. apríla 2004.

Čítať viac

Od 1. mája 2004 do 6. októbra 2009 bol sudcom Súdneho dvora (Európskych spoločenstiev), pričom bol od 7. októbra 2006 do 6. októbra 2007 aj predsedom trojčlennej komory. Od 18. júna 2014 je členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac info TU

tomka

JUDr. Peter Tomka, CSc.

Pochádza z Banskej Bystrice. V roku 1979 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Karlovy v Prahe.

Čítať viac

V období 1979 – 1986 pôsobil na katedre medzinárodného práva tejto fakulty. V roku 1985 obhájil kandidátsku dizertáciu na tému Kodifikácia medzinárodného práva.
V roku 1986 začal pracovať na česko-slovenskom federálnom ministerstve zahraničných vecí, na medzinárodnoprávnom odbore.

V období rokov 1991 až 1997 pôsobil najprv na československej a od roku 1993 na slovenskej misii pri Organizácii Spojených národov v New Yorku. V rokoch 1993 a 1994 bol zástupca stáleho predstaviteľa SR pri OSN a od roku 1994 v hodnosti veľvyslanec vedúci stálej misie SR pri OSN. V rokoch 1999 až 2003 bol stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN.

Verejnosti je známy najmä ako agent a vedúci právneho tímu Slovenskej republiky v spore s Maďarskom pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Osobne sa zaslúžil za významný úspech SR v tomto spore.V rámci Organizácie Spojených národov zastával niekoľko významných funkcií. Bol predseda právneho výboru 52. Valného zhromaždenia OSN. V rokoch 1999 – 2002 bol členom Komisie pre medzinárodné právo.

V roku 2002 bol Bezpečnostnou radou OSN a Valným zhromaždením OSN zvolený za sudcu Medzinárodného súdneho dvora na prvé deväťročné funkčné obdobie (2003 – 2012). V roku 2011 bol zvolený za sudcu MSD opätovne na ďalšie deväťočné funkčné obdobie (2012 – 2021). V rokoch 2009 – 2012 bol podpredsedom Medzinárodného súdneho dvora. V roku 2012 bol zvolený za predsedu Medzinárodného súdneho dvora na trojročné funkčné obdobie.

V súčasnosti žije v Haagu. Je ženatý, má dve deti. Členom SSMP je od roku 1984. Valné zhromaždenie SSMP ho v roku 2003 zvolilo za čestného predsedu spoločnosti.

Viac info TU

varsansky

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Narodil sa v roku 1949. V rokoch 1967 – 1972 vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave.

Čítať viac

Od tretieho ročníka štúdia na fakulte pracoval ako vedecká pomocná sila na katedre medzinárodného práva a politiky.
Po absolvovaní povinnej základnej vojenskej služby v Trenčíne nastúpil na jeseň 1973 do riadneho pracovného pomeru na vyššie uvedenú katedru. Na katedre medzinárodného práva pôsobil ako asistent, odborný asistent a riadne habilitovaný docent s prestávkami až do roku 2018. Prednášal a viedol semináre vo všetkých formách štúdia (denné, diaľkové, postgraduálne) v rámci výučby predmetu medzinárodné právo verejné a medzinárodné vzťahy. Viedol tiež semináre z medzinárodného práva súkromného a obchodného.

Vo vedeckej oblasti sa venoval základnému a aplikovanému výskumu v rámci problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv, ochrany práv národnostných menšín, medzinárodnoprávnej zodpovednosti štátu a iným aktuálnym otázkam. V rigoróznej práci (JUDr.) písal o medzinárodnoprávnej problematike boja s rasovou diskrimináciou. Tému konzultoval s vedúcim katedry prof. JUDr. Jánom Tomkom, DrSc., ktorý v tom čase pôsobil ako člen Výboru OSN pre rasovú diskrimináciu. Výbor bol vytvorený a pôsobil v súlade s príslušnými ustanoveniami Medzinárodného dohovoru o rasovej diskriminácii. V kandidátskej dizertačnej práci (CSc.) sa venoval aktuálnej problematike zodpovednosti štátu v medzinárodnom práve, posudzovanej v Komisii OSN pre medzinárodné právo. V habilitačnej práci (docent medzinárodného práva) sa venoval skúmaniu ochrany národnostných menšín v medzinárodnom práve a európskom práve, osobitne v súvislosti s prácami príslušných orgánov OBSE.

Je autorom desiatok odborných štúdií, analýz a článkov venovaných problematike teórie a praxe medzinárodného práva.
Absolvoval študijné pobyty v zahraničí na právnických fakultách v Dijone, Pécsi, Brémach, Halle, Grazi, Novom Sade, ako aj na Peace University v Stadt-Schleimingu. Pedagogicky pôsobil aj na právnických fakultách v Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave.

V rokoch 1970 – 2009 pracoval v rôznych funkciách na odbore medzinárodného práva, v oddelení Medzinárodného súdneho dvora, na odbore ľudských práv, na odbore diplomatickej akadémie v rámci Ministerstva medzinárodných vzťahov/Ministerstva zahraničných vecí/ Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

V rokoch 2000 – 2003 pôsobil ako zástupca Slovenskej republiky v konaniach pre Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
V rokoch 1993 – 1997 pôsobil na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve, z toho rokoch 1996-1997 ako chargé d´affaires a. i. Bol členom zastúpenia Slovenskej republiky v právnom spore s Maďarskom o Sústavu vodných diel Gabčíkovo/Nagymaros pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.

V rokoch 2004 – 2009 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku.
Od októbra 2021 Je čestným predsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo.

Viac info TU

KONTAKTNÝ FORMULÁR

6 + 14 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH