50 rokov SSMP

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo (SSMP) je renomovaná organizácia pôsobiaca na Slovensku.
Ako občianske združenie združujeme vedcov, akademikov, diplomatov, právnikov, profesionálov a študentov medzinárodného práva a príbuzných odborov, ako aj ďalších nadšencov medzinárodného práva na Slovensku a záujemcov o aplikáciu medzinárodného práva v súčasnosti.
Zameriavame sa na podporu medzinárodného práva, pričom našim hlavným cieľom je šíriť vedomosti a podporovať rozvoj medzinárodného práva prostredníctvom vzdelávania a verejnej diskusie.

SSMP je vedeckou spoločnosťou Slovenskej akadémie vied (SAV), čo zabezpečuje vysokú odbornú úroveň jej členov a aktivít. Medzi členmi našej spoločnosti sú významní predstavitelia Slovenska v medzinárodných orgánoch a organizáciách, profesori a docenti medzinárodného práva a ďalších príbuzných odborov, praktici pôsobiaci v rámci zahraničnej služby, predstavitelia SAV, predstavitelia advokátskej obce a ďalšie osobnosti.

Spoločnosť má v súčasnosti viac ako stodvadsať členov, pričom výrazný záujem o členstvo zaznamenala najmä po Valnom zhromaždení v roku 2003. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá každé tri roky. Bežnú činnosť spoločnosť riadi deväťčlenný Výbor volený Valným zhromaždením na trojročné funkčné obdobie. Výbor sa skladá z predsedu SSMP, dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov.

Stanovy spoločnosti si môžete stiahnuť TU.

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo organizuje rôzne konferencie, semináre a workshopy, na ktorých sa stretávajú medzinárodní odborníci na medzinárodné právo a diskutujú o aktuálnych témach a výzvach v oblasti medzinárodného práva. SSMP podporuje publikačnú činnosť a vydáva odborné publikácie, ktoré prispievajú k vedomostiam a rozvoju medzinárodného práva.

SSMP vo všeobecnosti napomáha k posilňovaniu pozície Slovenska v rámci medzinárodného práva a jeho aplikácii, prispieva k lepšiemu porozumeniu medzinárodných právnych otázok ako aj k zvyšovaniu kvality právnej práce na Slovensku.

VÝBOR SSMP

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a jeho zloženie je nasledovné:

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
predseda SSMP

JUDr. Peter Klanduch, M.A. LL.M. PhD.
podpredseda SSMP

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, Ph.D.
podpredsedníčka SSMP

JUDr. Metod Špaček, Ph.D.
podpredseda SSMP

JUDr. Matej Kereš, M.A.
tajomník SSMP

Mgr. Ivan Novotný, PhD.
hospodár

JUDr. Milan Kollár
člen

doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M. PhD.
členka

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
člen

JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.
revízorka

JUDr. Peter Zemaník, CSc.
revízor

KONTAKTNÝ FORMULÁR

8 + 7 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH