PRIJATIE
ZA ČLENA
SSMP

PRIJATIE
ZA ČLENA
SSMP

Členom SSMP – Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV sa môže stať vedecký, vedecko-pedagogický alebo odborný pracovník a študent vo vednom odbore medzinárodného práva, alebo v odboroch úzko príbuzných, alebo inštitúcia, ktorá sa písomne prihlási a zaviaže, že bude pracovať pre splnenie úloh SSMP. Členstvo vzniká prijatím za člena a zaplatením členského príspevku za bežný rok. O prijatí rozhoduje výbor Spoločnosti pre medzinárodné právo. Prihlášku člena odporučia dvaja členovia výboru.

Prijatie za člena:

Vypĺňte prihlášku za člena SSMP.
K prihláške je potrebné priložiť životopis a motivačný list.

Vyplnením a odoslaním prihlášky za člena Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov s povinnosťou odoslania životopisu a motivačného listu na účely schvaľovacieho procesu.

Online prihláška

4 + 4 =