PODUJATIA
A KALENDÁR
AKCIÍ

PODUJATIA
A KALENDÁR
AKCIÍ

SSMP – Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo organizuje alebo spoluorganizuje množstvo podujatí pre členov, študentov, diplomatov, akademikov a iných záujmových skupín, ktorí v akomkoľvek smere riešia medzinárodné právo.

SSMP je prestížna organizácia zameraná na podporu a rozvoj medzinárodného práva v Slovenskej republike. Organizujeme workshopy, konferencie, Letnú školu medzinárodného práva Ivana Krna a ďalšie diskusné fóra a akcie, ktoré ponúkajú príležitosť pre odbornú výmenu, diskusiu a vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva.
Účasť na týchto podujatiach prispieva k obohateniu znalostí a posilneniu povedomia o dôležitosti medzinárodného práva v súčasnom svete.

Pozrite si náš kalendár akcií a vyberte si podujatie, ktoré vás zaujme.

Tím SSMP sa už teraz teší na stretnutie s vami!

6. - 8. október 2023

XV. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Aktuálne výzvy medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti

SSMP srdečne pozýva na 15. ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia

Viac o podujatí

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV

si Vás dovoľuje pozvať na

XV. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Aktuálne výzvy medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti

 6. – 8. október 2023
Hotel Granit Tatranské Zruby***

 

Pätnásty ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia je opäť organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt je podporený aj Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

V súvislosti s aktuálnou geopolitickou situáciou sa do popredia záujmu expertov na oblasť medzinárodného práva dostáva osobitne problematika medzinárodnej bezpečnosti, ktorá má svoj prirodzený dosah aj na medzinárodné právo.

Cieľom sympózia je vytvoriť odborné fórum s cieľom prediskutovať otázky, ktoré ovplyvňujú medzinárodné právo v čase rusko-ukrajinského konfliktu a zadefinovať oblasti, ktoré môžu zaznamenať rozvoj pod jeho vplyvom. Tohoročné sympózium, rozdelené do ôsmich pracovných blokov počas troch dní, vytvorí dostatočne široký priestor na pestré tematické rozvrhnutie programu. Aktuálne výzvy medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti vymedzujú široký okruh tém, ktoré zapadajú do rámca tohoročného sympózia. Počas podujatia bude už tradične vytvorený priestor aj na výmenu praktických skúseností, pohľadov a názorov k aktuálnym otázkam a problémom praxe medzinárodného práva. Z podujatia a jednotlivých príspevkov sa vydá recenzovaná publikácia.

Účastnícky poplatok je 100,- EUR. V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. Účastnícky poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084  BIC: GIBASKBX
variabilný symbol: 1122
V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

Registrácia na sympózium TU 

Deadline na prihlásenie: 15. september 2023

14. - 15. október 2016

IX. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na IX. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Viac o podujatí

Miesto konania: Kúpele Nimnica
Dátum: 14. – 15.10.2016
Téma: Medzinárodné právo obyčajové: relevantné aj digitálnej ére?
Konferenčný poplatok: 50,- eur
Registrácia online na: https://goo.gl/forms/kQgSWh20s5KOMjmB3
Registrácia do: 11.9.2016

Tradične je účasť možná s odborným príspevkom alebo bez príspevku.

Tešíme sa na stretnutie v Nimnici!

16. - 17. október 2015

VIII. česko-slovenské medzinárodnoprávne sympózium

SSMP srdečne pozýva na ôsmy ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia organizovaný ČSMP

Viac o podujatí

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na ôsmy ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia organizovaný Českou společností pro mezinárodní právo 16. – 17. októbra 2015 v Zámeckom hoteli Třešť, ČR.

Téma: Imunity v medzinárodnom práve

10. - 11. október 2014

VII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV pozýva na siedmy ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia

Viac o podujatí

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na siedmy ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia 10. – 11. októbra 2014 v Trenčianskych Tepliciach (Hotel Flóra).

Téma: Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: Vynútiteľnosť medzinárodného práva v 21. storočí

Siedmy ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia je už tradične organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt je podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Z podujatia sa vydá zborník príspevkov. Účastnícky poplatok je 50 €.

V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. Predbežný program je v prílohe. Prosíme účasť potvrdiť na adrese office@ssmp-ssil.org do 8.9.2014. Zároveň prosíme uviesť, či je záujem vystúpiť s odborným príspevkom a indikovať tému príspevku.

Pozvánka s predbežným programom TU.

14. marec 2014

Valné zhromaždenie SSMP –
14. marca 2014

SSMP oznamuje, že riadne Valné zhromaždenie SSMP sa uskutoční 14. marca 2014 (piatok) o 15:00 hod.

Viac o podujatí

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV oznamuje, že riadne Valné zhromaždenie SSMP sa uskutoční 14. marca 2014 (piatok) o 15:00 hod. v malej aule SÚZA, na Drotárskej ceste 46 v Bratislave.

Na programe je o.i. správa o činnosti za roky 2011-2013, voľba členov výboru a revízorov, určenie výšky členského príspevku a zmena stanov.

4. - 5. október 2013

VI. česko-slovenské medzinárodnoprávne sympózium

ČSMP v spolupráci so SSMP organizuje už šiesty ročník Česko-slovenského medzinárodnoprávneho sympózia

Viac o podujatí

Česká společnost pro mezinárodní právo v spolupráci so SSMP organizuje už šiesty ročník Česko-slovenského medzinárodnoprávneho sympózia 4. – 5. októbra 2013 na Zámku Liblice.

Téma: Právo medzinárodných zmlúv

Podrobnosti o sympóziu TU

14. november 2012

Seminár – Ochrana detí
v ozbrojených konfliktoch

Výbor SR pre medzinárodné humanitárne právo v spolupráci so SČK a SSMP vás pozývajú na odborný seminár.

Viac o podujatí

Výbor SR pre medzinárodné humanitárne právo v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied vás pozývajú na seminár k 10. výročiu nadobudnutia platnosti Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.

Podujatie sa uskutoční dňa 14. novembra 2012 (streda) o 14:00 h. v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, Bratislava.

Účasť na seminári je potrebné potvrdiť najneskôr do 6. novembra 2012 na e-mailovú adresu sekretariat@redcross.sk.

28. - 29. september 2012

V. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV organizuje už piaty ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia.

Viac o podujatí

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV organizuje už piaty ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia 28. – 29. septembra 2012 v Kúpeľoch Nimnica

Téma:
Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax

Piaty ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia je už tradične organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt je podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Z podujatia sa vydá zborník príspevkov. Účastnícky poplatok je 40 €. V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie.

Predbežný program je v prílohe. Prosíme účasť potvrdiť na adrese office@ssmp-ssil.org do 31.8.2012. Zároveň prosíme uviesť, či je záujem vystúpiť s odborným príspevkom a indikovať tému príspevku.

Pozvánka s predbežným programom TU.

29. apríl 2011

Konferencia: Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni

Paneurópska vysoká škola a SSMP pozývajú na konferenciu Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni.

Viac o podujatí

Paneurópska vysoká škola a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pozývajú na konferenciu Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni.

Konferencia sa uskutoční 29. apríla 2011 od 8.30 v miestnosti Odeon Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Účasť prosíme potvrdiť e-mailom na: sudna.tvorba@gmail.com

PREDBEŽNÝ PROGRAM:

08.30 – 9.00: registrácia
09.00 – 9.30: úvodné slovo: prof. JUDr. Ján Svák, CSc., rektor Paneurópskej vysokej školy

I. blok – moderátor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., profesor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Univerzity Karlovej v Prahe

09.30 – 10.00: JUDr. Peter Tomka, CSc., sudca, Medzinárodný súdny dvor, Haag
10.00 – 10.20: diskusia
10.20 – 10.40: prestávka
10.40 – 11.10: JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca, Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
11.10 – 11.40: prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc., bývalá sudkyňa, Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
11.40 – 12.00: diskusia
12.00 – 13.30: obed

II. blok – moderátor: JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

13.30 – 14.00: JUDr. Daniel Šváby, sudca, Súdny dvor Európskej únie, Luxemburg
14.00 – 15.30: diskusia
15.30 – záver, občerstvenie

Okrem slovenských sudcov ako aktívnych účastníkov sú POZVANÍ:
– odborníci zo súdnych orgánov SR
– odborníci z orgánov štátnej správy (predovšetkým MZV SR a MS SR)
– členovia Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo
– členovia Českej spoločnosti pre medzinárodné právo
– odborníci z akademickej obce
– ďalší záujemcovia

11. február 2011

Valné zhromaždenie SSMP –
11. februára 2011

Riadne Valné zhromaždenie SSMP sa uskutočnilo 11. februára 2011 v malej aule Správy účelových zariadení SÚZA v BA.

Viac o podujatí

Informujeme, že riadne Valné zhromaždenie SSMP sa uskutočnilo 11. februára 2011 v malej aule Správy účelových zariadení SÚZA v Bratislave.

VZ SSMP vzalo na vedomie Správu o činnosti SSMP za roky 2006 – 2010 a Správu o hospodárení za uvedené obdobie. VZ zvolilo nové vedenie spoločnosti – 9 členný Výbor SSMP.

Ustanovilo výšku členského príspevku a rozhodlo o doplnení Stanov SSMP.

Zápisnica z Valného zhromaždenia na stiahnutie TU.

3. december 2009

Konferencia pri príležitosti 60. výročia
prijatia Ženevských dohovorov

SSMP a Slovenský Červený kríž pozývajú k účasti na konferencii konanej pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov

Viac o podujatí

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo (SSMP) a Slovenský Červený kríž pozývajú k účasti na konferencii konanej pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov, ktorá sa uskutoční 3. decembra 2009 o 10.00 h v priestoroch kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.

Podujatím sa pripomína významné jubileum prijatia Ženevských dohovorov ako základného kameňa medzinárodného humanitárneho práva. Aktívnu účasť na konferencii potvrdili domáci i zahraniční odborníci.

Pozvánka TU.

13. november 2009

Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949

Katedra mezinárodního práva PF v Praze a ČČK pořádají pod záštitou MZV ČR Konferenci Mezinárodní humanitární právo.

Viac o podujatí

Katedra mezinárodního práva Právnické fakulty v Praze a Český červený kříž pořádají pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR Konferenci Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949.

Místo konání: budova Právnické fakulty UK, Praha 1 nám. Curieových 7.
Den konání: 13. listopadu 2009 (pátek) od 9.00 hod. místnost č. 319

Jsou zváni účastníci z veřejných, soukromých a státních vysokých škol, státní správy – Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, HZS a složek IZS, Armády ČR a další zájemci.

Přihlášku na konferenci je možné zaslat poštou do 31. října 2009 na adresu: Katedra mezinárodního práva Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu smutna@prf.cuni.cz

23. - 24. október 2009

III. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Medzinárodné právo 20 rokov po 1989 (Slovenská a česká veda medzinárodného práva 1989 – 2009).

Viac o podujatí

Tretí ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 23. – 24. októbra 2009. Hlavnou témou bolo pripomenutie si rozvoja slovenskej a českej vedy a praxe medzinárodného práva počas dvadsiatich rokov, ktoré uplynuli od novembra 1989.

Na sympóziu vystúpilo 21 prednášajúcich zo slovenskej a českej akademickej obce, pracovníkov ministerstiev zahraničných vecí SR a ČR, študentov a doktorandov v obore medzinárodného práva, ako aj ďalších odborníkov a nadšencov medzinárodného práva.

Sympózium opätovne potvrdilo, že je cenným fórom na diskusiu k aktuálnym témam medzinárodného práva, ako aj platformou na výmenu skúseností medzi akademickou obcou, náukou a praxou medzinárodného práva tak na Slovensku ako aj v Českej republike. Zo sympózia bude začiatkom roku 2010 vydaný zborník príspevkov.

Program TU.

Ďalší ročník sympózia bude organizovať Česká společnost pro mezinárodní právo na jeseň 2010 v Českej republike.
Viac info TU.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

7 + 7 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH